Stålbroar - Uppdrag rörande stålbroar m m

Nedanstående förteckning redovisar ett antal uppgifter rörande stålbroar m m där Göran Alpsten medverkat:

Nybyggd betongviadukt under rivning

Högdelen av Uddevallabron

Tillfartsbroarna till Uddevallabron

Ombyggnad av Skeppsholmsbron i Stockholm

Medverkan i helinspektion av praktiskt taget samtliga vägbroar i Hallands län, innefattande ett tiotal större stålbroar (Vägförvaltningen i Hallands län, Halmstad 1961).

Utförande av konstruktionsberäkningar av komponenter i krigsbro 2 (Bailey-materiel, stål) och krigsbro 4 (aluminium), ledning av fullskale-provningar med krigsbro 2 och speciell stridsvagnsbelastning, medverkan i utmattnings-provning av komponenter m m (Armétyg-förvaltningen, numera Försvarets Materielverk FMV 1964 - 1965).

Konsult åt FMV 1965 - 1966 för fortsatta konstruktionsberäkningar avseende komponenter till krigsbro 4. Deltagande i tjänsteresa på FMVs uppdrag till Tyskland avseende utmattnings-provning av krigsbrokonstruktioner. Deltagande 1968 i tjänsteresa på FMVs uppdrag till USA/Canada avseende krigsbromateriel, aluminiumkonstruktioner m m.

Assistent vid Institutionen för Brobyggnad, KTH 1965 - 1967, forskning rörande egenspänningar i stålkonstruktioner, deltagande i div utredningar och uppdrag åt professor Georg Wästlund, bl a avseende brohaveri under byggnad av Essinge-leden.

Studerat utmattning av svetsade stål-konstruktioner i samband med anställning vid Lehigh University, USA 1967 - 1969, det ledande forskningsinstitutet för bl a utmattningsprovning av stålkonstruktioner i full skala, vilken provning utgör underlaget för dagens dimensionerings-metoder med avseende på utmattning av stålkonstruktioner (spänningsviddsfilosofin).

Konsult vid utmattningsprovning av svetsade fullskalebalkar (Oxelösunds Järnverk 1970).

Deltagande i fullskaleprovning av järnvägsbro-materiel 3 med trafiklast FMV 1971).

Utredningsman för utarbetande av Byggsvets-norm StBK-N2 och olika avsnitt i andra delar av Stålbyggnadsnormerna, rörande bl a utmattnings-dimensionering, utförande och kontroll (Statens Stålbyggnadskommitté 1973 - 1978).

Utveckling av datorprogram TRAVBANA för dimensionering av balkar med rörliga lastgrupper, främst traversbanor. Datorprogrammet har utnyttjats av åtskilliga konsultföretag och i egna tillämpningar för dimensionering av hundratals traversbanor (1976 - 2005).

Utarbetande av kontrollplaner för stål-konstruktioner i flera vägbroar (ELU Konsult AB, Skanska, Johs. Holt A/S m fl 1974 - 1999).

Utförande av tilläggskontroll av stål-konstruktioner till utbyggnad av Narviks hamn med bl a omfattande anordningar för malmtransport, bandbryggor, provtagningsstationer, utlastnings-anordningar m m (projekt KALA, ca 4 000 ton stål; Gränges Hedlund AB 1976 - 1977).

Utförande av speciell utmattningsberäkning av massivdel i rörlig bro vid ombyggnad av Danviksbron, Stockholm (ELU Konsult AB 1978).

Dimensionering av ett stort antal olika typer av utmattningsbelastade stålkonstruktioner, bl a mer än 900 stålskorstenar med speciell metod för beaktande av utmattningsinverkan av dynamisk vindlast (1982 - 2005).

Utförande av driftsinspektion av samtliga järnvägsbroar (ett tiotal broar i stål) i Liberia samt tillståndsbedömning av bandtransportörer m m i Buchanan och Nimba (Lamco 1979).

Utredning avseende haveri med gångbro i stål (Fastighetskontoret, Nacka kommun 1980).

Utförande av kontroll eller besiktningar vid nybyggnad samt underhållsinspektioner under drift av ett stort antal olika typer av utmattnings-belastade stålkonstruktioner, bl a traversbanor och bandbryggor 1976 - .

Utredningsman för bl a avsnitten om svets-förband, utmattning, utförande och kontroll i Bestämmelser för stålkonstruktioner, BSK (Planverket 1980 - 1987).

Korresponderande medlem i kommittén för utmattning av stålkonstruktioner inom ECCS (European Convention of Constructional Steelworks).

Konsult avseende kvalitetssäkringen vid tillverkning av stålkonstruktioner till vindkraftverk vid Näsudden samt avseende utmattningsfrågor i fortsatt serieprojekt (Statens Vattenfallsverk 1980 -1988).

Besiktning av samtliga stålkonstruktioner ingående i kolkraftverk, Igelstaverket, Södertälje, omfattande ett stort antal bandbryggor, utlastnings-anordning, pannhus m m (Södertälje kommun 1982 - 1983).

Deltagande i arbetsgrupp inom Boverket avseende regler för dynamisk vindlast m m (Boverket 1985 - 1997).

Konsult betr div kvalitetsfrågor rörande vägbroar av stål (Vägverket, Västra distriktet 1987 - 1988).

Medverkan vid utarbetande av avsnitt i Bronorm 88 avseende underhåll av stålbroar (Vägverket 1988).

Tilläggskontroll av bärande stålkonstruktioner i gångbro mellan hotell och Stockholm Globe Arena, Stockholm (Konsortiet Hovetbyggarna 1988).

Tilläggskontroll av stålkonstruktioner i gångbro mellan två kontorshus, Globenstaden, Stockholm (Konsortiet Hovetbyggarna 1988 - 1989).

Kontroll av stålkonstruktioner i provisorisk gatubro i projektet Vasaterminalen (City-terminalen), Stockholm (Konsortiet Terminalbyggarna 1989).

Konsult vid bestämning av tillämpliga kvalitetskrav hos svetsförband i tågfärjeklaff, Helsingborgs hamn (Skanska Stålteknik 1988).

Medverkan i kursavsnitt om dimensionering av stålkonstruktioner, BSK m m i kurs för bro-konstruktörer vid Vägverket (Institutionen för Brobyggnad, KTH 1988 - 1989).

Medverkan vid bedömning av befintlig krigsbromateriel 2 med avseende på tillåten belastning med hänsyn till seghetsegenskaper och utmattning (FMV 1989 - 1990).

Utförande av underhållsinspektion av järnvägsbro över Söderström, Stockholm (Banverket, Östra Regionen 1989).

Deltagande i spänningsmätningar på huvud-balk i järnvägsbro över Söderström, Stockholm, för konstaterande av orsaker till utmattningssprickor samt bestämning av spänningskollektiv för järnvägstrafik på broar (Banverket 1990).

Medverkan i utredningar av ett stort antal haverier och skadefall med bl a utmattnings-belastade stålkonstruktioner, t ex traversbanor, transportanordningar, truckar, maskin-konstruktioner och turbiner.

Konsult åt mekanisk industri avseende utmattningsdimensionering av svetsade stål-konstruktioner (bl a ASG, Atlas Copco, Kalmar LMV, Kvaerner Turbin och Saab-Scania). Medverkan i kurser om utmattningsdimensionering av svetsade stålkonstruktioner vid bl a SIFU, IVF och ett antal industriföretag.

Utarbetande av förslag till instruktion för inspektion av järnvägsbroar i stål (Banverket 1990 - 1991).

Besiktning av tillverkade tågfärjeklaffar 301 och 302 vid färjeläge i Helsingborg (Helsingborgs Hamn AB 1991).

Medverkan vid revidering av BSK 94, bl a avsnitten om utmattningsdimensionering med avseende på nya förbandsfaktorer för nya internationella svetsklasser (Boverket 1992 - 1994).

Medverkan i tillståndsinspektion och oförstörande provning av ramar till krigsbro-materiel 2 (FMV 1992 - 1993).

Brottmekanisk bedömning av inverkan av sprickor i sekundära svetsar med avseende på bärförmågan hos krigsbromateriel (FMV 1992 - 1993).

Tilläggskontroll av stålkonstruktioner i gång-bro över Roslagsbanan, Täby C (JM Byggnads och Fastighets AB 1993).

Svensk delegat i arbetsgrupp rörande tillämpliga normer och standarder i krav-specifikation för stålkonstruktioner i Öresunds-bron som underlag för Project Application Document, PAD (Öresundskonsortiet 1993).

Konsultationer om utförande m m samt tillsyn och tilläggskontroll av bärande stålkonstruktioner i plattformsbroar, rulltrappor m m vid Igelstabron, Södertälje Syd (SIAB 1993 - 1994).

Konsult rörande kvalitetskrav, konstruktions-redovisning m m rörande prototyptillverkning av ny krigsbromateriel av stål, Fast bro 2000 (senare benämnd krigsbro 5; FMV 1993 - 1994).

Deltagande i arbetsgrupp för upprättande av bl a NAD (National Application Document) till Eurocode 3, tillämpligt för stålkonstruktioner inkl stålbroar (Boverket, Banverket och Vägverket 1992 - 1994).

Medverkan i upprättande av kravspecifikation avseende serietillverkning av krigsbro 5 (FMV 1993 - 1994).

Statusinspektion av stålkonstruktioner i äldre ärnvägsbroar över Motalaström, Norrköping (Hifab/Banverket 1993).

Garantibesiktning av tågfärjeklaffar vid färjeläge i Helsingborg (Helsingborgs Hamn AB 1993).

Utredning avseende utmattningshållfastheten hos svetsförband med tvistigt utförande i bärande stålkonstruktion i gatubro, Uppsala (BPA Gävle 1993).

Upprättande av kontrollplan för stål-konstruktioner i vindskydd, Igelstabron, Södertälje Syd (SJ Fastigheter 1993).

Slutbesiktning av gångbro över spårområde, Resecentrum, Skövde (Skövde kommun/SJ Fastighetsdivision, Region Väst 1994).

Medverkan i kvalitetsrevision vid VM Trailer, Göteborg avseende stålkonstruktioner ingående i specialfordon för försvaret, bl a ingående i krigsbro 5-materielen (FMV 1994 - 1995).

Utredning avseende tillämpliga spännings-kollektiv för utmattningsdimensionering av vägbroar, som underlag för regler i BRO 94 (Vägverket / Stålbyggnadsinstitutet 1994).

Granskning av svetsutformning och kontroll-planering avseende stålkonstruktioner i däck och linsadlar till vägbro över Ångermanälven vid Veda, Höga kusten-bron (Vägverket, Broteknik, Borlänge 1994 - 1995).

Tillsyn vid tillverkning och montering av stålkonstruktioner till järnvägsbro över Nordre älv, Kungälv (NCC AB 1994 - 1995).

Diskussioner rörande förutsättningar för produktion och kvalitetssäkring avseende stål-alternativ för ny årstabro, Stockholm (Banverket, Östra regionen 1994).

Bedömning av lämplig detaljutformning vid monteringsskarvar i svetsad stålkonstruktion till ny järnvägsbro vid Norrtull, Stockholm (SCC Brokonsult 1994).

Tillsyn vid tillverkning av stålkonstruktioner till två järnvägsbroar över Rolfsån vid Kungsbacka (Samschakt Mark AB 1994 - 1995).

Rådgivare till Banverket vid bedömning av inverkan av materialfel i plåtar ingående i järnvägsbro (spårport) i Nyköping (Banverket, Östra regionen 1994 - 1995).

Utredning rörande tillämpliga kvalitetskrav för svetsar i tvist rörande stålkonstruktioner i järnvägsbro, Igelstabron, Södertälje (NCC Stockholm 1994 - 1995).

Bedömning av valda stålmaterial med hänsyn till specificerade materialkrav i gång- och cykelbro, Smedjebacken (Skanska Stålteknik 1994).

Tillsyn under tillverkning av bärande stål-konstruktioner i järnvägsbroar över Göta älv (rörlig bro) och över Säveån (fackverksbro), Marieholm, Göteborg (Skanska Väst AB 1995 - 1996).

Tillsyn under tillverkning och montering av stålkonstruktioner i vägbro N938 över Lygnerns utlopp vid Staborg (Hans Jacob Stålbyggare AB samt Vägverket 1996).

Garantibesiktning av gångbro över spår-område, Resecentrum, Skövde (Skövde kommun/ SJ Fastighetsdivision, Region Väst 1996).

Granskning av stålkonstruktionens utförande och upprättande av kontrollprogram för inköpt begagnad tysk krigsbromateriel med broläggare, BLG 60 M2 (krigsbro 7; FMV 1996).

Tillsyn under tillverkning av bärande stålkonstruktion i gång- och cykelbro ingående i Marieholmsprojektet, Göteborg (Skanska Väst AB 1996).

Medlem i ett stort antal nationella och internationella kommittéer rörande stål-konstruktioner, bl a ordförande i Svetskommissionens kommitté AG 46 rörande konstruktionsteknologi (MNC/MMS, Byggstandardiseringen, Svetskommissionen, CEN, Council on Structural Stability, ECCS m fl 1974 - 2005).

Genomförande av över 100 behörighetskurser för ansvarig arbetsledare för stålbyggnads-konstruktioner, aa-stål (TR-stål/N), innefattande upprättande och bedömning av kunskapsprov (SIFU, Skanska Stålteknik AB m fl 1977 - 1992).

Ansvarig för genomförande av kurs-verksamhet avseende ansvarig person för ledning, kontroll och tillsyn av arbeten med stålbyggnadskonstruktioner, innefattande särskild kompetens för stålkonstruktioner av komplicerad art, TR-stål/K ("Brokurs") enligt Vägverkets och Banverkets regler (SBS/MVR 1993 - 2005).

Medverkat vid granskning av kvalitetssystem och prövning enligt SBS D10-regler för stålbroar avseende fyra stålbyggnadsföretag som sökt anslutning till SBS för tillverkning och montering av stålbroar (SBS 1995 - 2003).

Genomfört objektsanpassad kvalitetsrevision enligt SBS D10-regler vid tillverkning och montering av ca 30 stålbroar i enlighet med krav från Vägverket för icke SBS-anslutna stålbyggnadsföretag (SBS 1995 - 1999).

Konsultationer rörande kvalitetskrav m m och upprättande av underlag för allmänna kvalitets-anvisningar för stålkonstruktioner i Uddevallabron på väg E6 Forshälla - Torp (Skanska Stockholm AB och Johs. Holt AS 1996-1997).

Kvalitetsuppföljning som sakkunnig avseende stålkonstruktioner i bl a gångbro vid ombyggnad av Kv Lyckan, Kungsholmen, Stockholm (Granströms Arkitektkontor AB, 1996 - 1997).

Inspektion av stålkonstruktioner i befintlig gångbro inför ny användning mellan kontors-byggnader, Marievik, Stockholm (Creator Consult AB, 1996).

Tillsyn under tillverkning och montering av stålkonstruktioner till Uddevallabron, högbro och tillfartsbroar (Skanska 1996-2000).

Medverkan i fyra kurser rörande stål-konstruktioner i broar för bl a projektledare, inköpare, byggentreprenörer och brokonstruktörer, Göteborg (Brosamverkan Väst, 1996 - 1997).

Utarbetande av dokument med geometriska toleranser för stålbroar (Banverket, 1997).

Granskning av speciella konstruktions-beräkningar avseende stålkonstruktioner i järnvägsbro, Göteborg (Banverket, 1997).

Tillsyn av rivning av befintlig stålkonstruktion samt av tillverkning och montering av ny stål-konstruktion i gatubro till Skeppsholmen, Stockholm (ebab / Statens Fastighetsverk, 1997-1999).

Tillsyn av reparationer av påkörningsskadade stålkonstruktioner i befintlig gång- och cykelbro, Järfälla (Bröderna Eddings Smide AB, 1997).

Tillsyn under tillverkning och montering av stålkonstruktioner till en fast och en rörlig järnvägsbro i Trollhättan (Skanska 1999-2001).

Slutbesiktning av stålkonstruktioner i järnvägsbro över Råån, Helsingborg (Banverket 1999-2000).

Kvalitetsuppföljning av tillverkning och montering av stålkonstruktioner i järnvägsbroar i Kungsbacka (Skanska 2001-2003).

Slutbesiktning av stålkonstruktioner i sex järnvägsbroar i Värmland, bl a i Karlstad och Kristinehamn (Banverket 2001-2005).

Medverkan i utredning avseende haveri med 200 tons motvikt, Saltsjöbron, Södertälje (NCC 2002).

Konsultationer avseende ras med stålbro under gjutning av betongplatta, vägbro (Försäkringsbolag 2002).

Kvalitetsuppföljning vid tillverkning och montering av stålkonstruktioner till spårvägsbroar, Evenemangsstråket, Göteborg (Göteborgs stad 2003).

Bedömning av sprickor och reparations-åtgärder vid renovering av gångbro från 1880 över Fyrisån, Uppsala (Libro Stålteknik AB 2003).

Utredning avseende tillämpliga spännings-kollektiv för utmattningsdimensionering av svetsade stålkonstruktioner i malmvagnar (LKAB 2004-2005).

Utvärdering av skruvprodukter för skruv-förband i rörlig bro (Motala Verkstad AB 2004).

Besiktning av bågbro över E4 vid Upplands Väsby (2004-2005).

Besiktning av vägutrustning (bullerskärmar, belysningsstolpar) i tre vägbroar på E4 i Rotebro (2005).


© 1997-2024 Stålbyggnadskontroll AB