Kurser - Självtest av förkunskaper för kurs TR-stål/N


Självtest av förkunskaper för kurs TR-stål/N

Om du själv vill testa dina förkunskaper för kursen TR-stål/N bör du besvara följande frågor så sanningsenligt som möjligt.

Markera ett alternativ om inte annat anges. Om du inte hittar något alternativ som helt svarar mot dina förutsättningar så markera det som ligger närmast.

När du har svarat på alla frågorna får du direkt ett tips med en bedömning av dina förkunskaper.


1. Ange din tekniska utbildning (ett alternativ anges):
Har en ingenjörsutbildning
Har en teknisk utbildning med anknytning till stålbyggnad, svetsning e d
Har en teknisk utbildning utan anknytning till stålbyggnad, svetsning e d
Grundskola/folkskola och har deltagit i några kurser om stålbyggnad
Grundskola/folkskola, har inte deltagit i några kurser om stålbyggnad
 
2. Ange dina praktiska erfarenheter av stålbyggnad:
a) Tillverkning av stålkonstruktioner:
Har lång erfarenhet från stålbyggnadsverkstad
Har viss erfarenhet från stålbyggnadsverkstad
Har ingen erfarenhet från stålbyggnadsverkstad
 
b) Byggplatsarbeten med stålkonstruktioner:
Har lång erfarenhet av byggplatsarbeten med stålbyggnadskonstruktioner
Har viss erfarenhet av byggplatsarbeten med stålbyggnadskonstruktioner
Har lång allmän erfarenhet av byggplatsarbeten, men inte specifikt av tekniska frågor med anknytning till stålkonstruktioner
Har ingen erfarenhet av byggplatsarbeten med stålbyggnadskonstruktioner
 
3. Svara på följande fråga om konstruktionsstål.
Jag är väl förtrogen med beteckningarna för de vanliga konstruktionsstålen
Jag känner till en del om beteckningarna för de vanligaste konstruktionsstålen
Jag kan ange beteckningen på minst ett konstruktionsstål
Inget av ovanstående
 
4. Svetsbarheten hos ett konstruktionsstål kan karakteriseras med stålets kolekvivalent. Kolekvivalenten kan förenklat skrivas
EC = C+Mn/6+0,06
där C är stålets kolhalt och Mn är manganhalten. Beräkna kolekvivalenten för ett stål med C=0,12 och Mn=1,2 (använd gärna papper och penna).
Rätt svar är 0,28
Rätt svar är 0,38
Rätt svar är 0,48
Vet ej, kan inte räkna ut detta
 
5. Kan du tolka praktiskt svetsbeteckningarna på en ritning till en stålkonstruktion?
Jag är väl förtrogen med de vanligaste svetsbeteckningarna
Jag har visst hum om de vanligaste svetsbeteckningarna
Svetsbeteckningar är som grekiska för mig
 
6. Kan du ange beteckningen för minst en elektrod som brukar användas vid svetsning av stålkonstruktioner?
Ja
Tveksam
Nej
Vet ej
 
7. En stålbalk längdändras vid ändringar i temperaturen. Längdändringen kan beräknas ur formeln
Längdändring (mm) = 0,012 × Längd (m) × Temperaturändring (°C).
Beräkna längdändringen för en 20 m lång stålbalk som blir uppvärmd från -5 °C vid monteringen till 20 °C i den färdiga byggnaden.
Stålbalken förlängs 3 mm
Stålbalken förlängs 6 mm
Stålbalken förlängs 9 mm
Stålbalken förkortas 3 mm
Stålbalken förkortas 6 mm
Stålbalken förkortas 9 mm
Vet ej, kan inte räkna ut detta
 
8. Ange vad du känner till om skruvförband i stålkonstruktioner (ange ett eller flera alternativ):
Jag kan ange beteckningen för minst en hållfasthetsklass för skruvar
Det finns olika krav på passning mellan skruv och hål vid olika s k skruvförbandsklasser
Det finns olika krav på förspänning av skruvar i olika skruvförbandsklasser
Vet ej ovanstående, jag har aldrig kommit i kontakt med skruvförband praktiskt
 
9. Toleransen för lodavvikelse hos en våningshög stålpelare är enligt SS-EN 1090-2 lika med pelarlängden dela med 300. Beräkna tillåten lodavvikelse för en 4 m lång stålpelare (använd vid behov papper och penna):
3 mm
10 mm
ca 13mm
Vet ej, kan inte räkna ut detta
 
10. Vid oförstörande provning av svetsar i en stålkonstruktion kan man bestämma mängden porer och andra fel i svetsarna. Beräkna sammanlagd porarea i en svets med tio porer vardera med 2 mm diameter. Arean för en cirkelyta är
× r², där r = radien (använd gärna papper och penna).
Ca 11 mm²
Ca 21 mm²
Ca 31 mm²
Vet ej, kan inte räkna ut detta
 
11. Regler för utförande av bärande stålkonstruktioner finns bl a i EKS och SS-EN 1090-2 (som ersätter motsvarande regler i BSK 07). Ange hur förtrogen du är med detta regelverk:
Jag är väl förtrogen med regelverket för stålkonstruktioner
Jag har minst en gång tittat i EKS eller SS-EN 1090-2 efter utföranderegler för stålkonstruktioner
Jag känner till EKS eller SS-EN 1090-2, men har aldrig haft anledning att titta i dem
Jag känner inte till varken EKS eller SS-EN 1090-2
 
12. Enligt regelverket ska en svetsplan och en monteringsplan upprättas för bärande stålkonstruktioner. Ange dina praktiska erfarenheter beträffande sådana dokument.
Jag har medverkat vid upprättande av en svetsplan eller en monteringsplan för stålkonstruktionerna i minst ett projekt
Jag har någon gång sett en svetsplan eller en monteringsplan för stålkonstruktioner
Jag har aldrig sett en svetsplan eller en monteringsplan för stålkonstruktioner, men känner till att det ibland kan erfordras sådana dokument
Jag har aldrig sett en svetsplan eller en monteringsplan. Det erfordras aldrig i de typer av stålkonstruktioner jag jobbar med
 
© 1997-2024 Stålbyggnadskontroll AB